VS: scholieren winnen campagne voor vrije meningsuiting

Op 24 uur tijd gaven de autoriteiten van de Kennedy High School in Minnesota toe om een verbod op een informatiestand van Youth Against War and Racism in te trekken. De snelle bocht kwam er na een solidariteitscampagne van studentenactivisten die een oproep lanceerden naar studenten, werknemers van de school, de lokale gemeenschap en anti-oorlogsactivisten op internationaal vlak.

Brandon Madsen, scholier op Kennedy High School, en Ty Moore, Socialist Alternative

Onder druk van het Amerikaanse leger had het hoofd van de openbare Bloomington scholen, Gary Prest, beslist om een verbod op te leggen voor anti-oorlogsactivisten om een informatiestand op te zetten op 23 februari. Tegelijk was het wel toegelaten dat het leger een recruteringsstand had opgezet voor onze medescholieren.

We reageerden hierop met een solidariteitsoproep waarbij opgeroepen werd om Gary Prest en het hoofd van de Kennedy High School, Ronald Simmons, te vragen om het recht op vrije meningsuiting op de school te respecteren en dus ons het recht toe te kennen om een informatiestand tegen de oorlog op te zetten op een ogenblik dat het leger probeert te recruteren op onze school.

We hadden reeds weken op voorhand gepland om een informatiestand op te zetten op 23 februari, aangezien voorzien was dat het leger die dag de school zou aandoen. We hadden toelating verkregen voor de stand. Maar op de ochtend van 22 februari kreeg het hoofd van de school een bezoek van vertegenwoordigers van het leger. Die vertelden hem dat hij een verbod moest opleggen voor onze informatiestand en dat er anders geen geld meer zou gegeven worden aan de Bloomington scholengroep. Het hoofd van de Kennedy High School kreeg ook telefoon van hogerhand met de opdracht om het lokale anti-oorlogscomité, Youth Against War and Racism, op te doeken.

Deze repressie kwam er na maandenlange onderhandelingen om het recht af te dwingen om een stand te zetten. Vorige december kwam uiteindelijk een advies van de advocaat van de Bloomington scholengroep dat we wel degelijk het recht hebben om een stand op te zetten die ingaat tegen de militaire recrutering op school. Op 8 december was er een eerste bezoek van het leger en toen had onze stand een enorm succes. Meer dan 230 scholieren tekenden onze petitie tegen de aanwezigheid van het leger op school.

De autoriteiten van de school lieten zich chanteren. Hierop werd beslist om terug te vechten en ons recht op vrije meningsuiting af te dwingen.

Overwinning!

Ty Moore van Socialist Alternative beschrijft hoe uiteindelijk een overwinning werd afgedwongen:

Op 23 februari kwamen 14 scholieren samen om te discussiëren hoe we moesten reageren op de aanval op onze rechten. We beslisten om sowieso een stand op te zetten, los van de mogelijke gevolgen hiervan. Op 24 februari werden zo’n 300 pamfletten verspreid onder de scholieren waarin werd opgeroepen om ons recht op vrije meningsuiting te steunen en deel te nemen aan onze informatiestand. Het pamflet riep ook op voor een protestactie na de schooluren en riep de scholieren op om hun ouders te vragen om te protesteren bij de school.

Dezelfde morgen kregen duizenden lokale Amerikanen een e-mail met een oproep tot solidariteit waarbij opgeroepen werd om de schoolautoriteiten te bellen. Er was een persbericht waarin werd ingegaan op de aanval op de rechten van scholieren en waarin een persconferentie werd aangekondigd.

Op de middag werd een stand opgezet en de schoolautoriteiten bedreigden de scholieren met een schorsing van drie dagen indien ze niet zouden weggaan. De scholieren weigerden waarop de autoriteiten probeerden alle pamfletten en materiaal vanop de stand mee te graaien. Ze stelden ook dat de protestactie in de namiddag niet mocht plaatsvinden. Het hoofd van Kennedy High School eiste dat zou opgeroepen worden om hem niet langer te bellen. "De reacties zijn overweldigend", stelde hij.

De scholieren trokken hierop naar het kantoor van het hoofd van de scholengroep. Die had ook reeds heel wat protesttelefoons ontvangen. Hij realiseerde zich dat de scholieren niet zomaar zouden opgeven en dat ze in staat waren om een bredere steun te mobiliseren. Toen de scholieren met hem een gesprek hadden, probeerde hij alles af te doen als een misverstand. Hij verklaarde dat we vanaf nu toelating zouden krijgen om een informatiestand op te zetten bij een bezoek van het leger.

De protestactie na de schooluren werd hierdoor een overwinningsmeeting. Er waren een 30-tal scholieren en 10 inwoners van de stad aanwezig. Na de drie officiële sprekers (een woordvoerder van ‘Oorlogsveteranen voor vrede’, een Palestijnse activist en Ty Moore van Socialist Alternative) gaf Brandon Madsen een overzicht van wat de twee voorgaande dagen was gebeurd met een duidelijke analyse waarom uiteindelijk werd toegegeven aan onze eisen. Heel wat scholieren namen deel aan de discussie. Het belangrijkste dagblad uit Minneapolis, twee radiostations en het blad van de Bloomington scholengroep stuurden ook journalisten naar de bijeenkomst.

Delen: Printen: